گالری نقاشی

نمونه هایی از تابلو های نقاشی

در این قسمت سعی شده است تا نمونه هایی از فعالیت های اجرا شده مربوط به نقاشی تابلو اعم از رنگ روغن ،سیاه قلم و غیره به نمایش گذاشته شود  .

گالری جامع

مجموعه ای تفکیک شده از فعالیت های ما در حوزه های  مختلف

نمونه کار 1 نقاشی روی سقف

نمونه کار 1 نقاشی روی سقف

نقاشی روی سقف ابوالقاسمی
نمونه کار 1 پتینه کاری روی سقف

نمونه کار 1 پتینه کاری روی سقف

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed do eiusmod.
نمونه کار 1 پتینه کاری در کرج

نمونه کار 1 پتینه کاری در کرج

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed do eiusmod.
نمونه کار نقاشی فرشته روی سقف

نمونه کار نقاشی فرشته روی سقف

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed do eiusmod.
نمونه کار نقاشی روی دیوار

نمونه کار نقاشی روی دیوار

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed do eiusmod.
نمونه کارطراحی روی دیوار

نمونه کارطراحی روی دیوار

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed do eiusmod.
نمونه کار پتینه کاری روی سقف

نمونه کار پتینه کاری روی سقف

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed do eiusmod.
نمونه کارطراحی روی دیوار

نمونه کارطراحی روی دیوار

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed do eiusmod.
نمونه کار پتینه کاری روی سقف

نمونه کار پتینه کاری روی سقف

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed do eiusmod.